Försäkringar

Miljöförsäkring

I Sverige sker det årligen ca 2 000 olyckor och tillbud där kemiska ämnen som är skadliga för miljön, växt- och djurliv samt människors hälsa är inblandade. Vid många av olyckorna har brandsläckvatten bidragit till negativ miljöpåverkan, då detta innehåller en mängd olika giftiga ämnen. Ofta sker olyckor snabbt och oförutsägbart och de leder nästan alltid till en negativ påverkan på miljön. Effekterna kan bli både akuta och långvariga.    

Marknadens traditionella egendoms- och miljöansvarsförsäkringar har i många fall visat sig inte ge fastighetsägare och företag ett fullständigt skydd i samband med skador på egen egendom och miljön. AIG´s miljöförsäkring EnviroPro är framtagen för att skydda försäkringstagaren mot dessa riskexponeringar. Villkoret är anpassat till att följa den ständigt föränderliga miljölagstiftningen och ge ett komplett skydd enligt EU-direktivet om utvidgat miljöansvar.

Omfattning

  • Sanerings- och återställandekostnader inom egen samt tredje mans egendom
  • Föroreningsrelaterade person- och sakskador
  • Tredjemansansvar såväl som myndighetsföreläggande vid föroreningsskada
  • Skador som uppkommer från gradvisa, plötsliga eller oförutsedda föroreningar
  • Återställande, återuppbyggnad och kompenserande åtgärder vid biodiversitetsskada
  • Försvars- och utredningskostnader  

Kontakta nedanstående för ytterligare information.

Jan-Åke Classon
Försäkringsmäklare

Säkra Vätterstaden AB
Lyckhemsgatan 19 C, 553 13 Jönköping
Telefon 036-34 64 70 • Direkt 036-34 64 71                  
Mobil 0708-12 13 71 • Telefax 036-34 64 79               
jan-ake.classon@sakra.sewww.sakra.se